Home
Структура
Катедра Консервативно зъболечение
 
Катедра Консервативно зъболечение
 
РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Радосвета Иванова Василева, дм
 
 
История


     Катедрата по Консервативно зъболечение води началото си още от 1942 год., когато се открива зъболекарски отдел към Медицинския факултет на Софийски университет. През 1946 год. се разкрива вече същинската Катедра по Консервативно зъболечение, чийто пръв ръководител става проф. Д. Свраков.
   
 
Обща информация


     Цел на обучението по Консервативно зъболечение е придобиване на теоретични знания и клинични умения за диагностика, лечение и профилактика на заболяванията на твърдите зъбни тъкани, изучаване и практическо усвояване на основните методи за диагностика и лечение на заболяванията на зъбната пулпа и периодонциума.
 
     Обучението на студентите в Катедрата по консервативно зъболечение  е от V до X семестър. Извършва се на два етапа:

     Първи етап – от  V  до VI семестър - представлява фантомен курс по оперативно зъболечение и ендодонтия, в който студентите придобиват теоретични и практически знания за необходимите инструменти, принципите на класическата кавитетна препарация,техника за изработване на обтурации от различни обтуровъчни  материали, кавитетна препарация за достъп, вътреканални лечебни процедури-измерване на дължина на канала, почистване, оформяне и обтурация на кореновия канал, възстановяване на ендодонтски лекуван зъб.
     Втори етап  - от  VII  до  X семестър - обучението на студентите включва клинична работа върху пациенти  за диагностика, лечение и профилактика  на некариозните и кариозни заболявания на твърдите зъбни структури, както и техните усложнения.

     От 2000/2001 година се изучава свободно избираемата дисциплина стоматологична физиотерапия за студенти от V и VI курсове в един учебен семестър. Тази свободно избираема дисциплина завършва в края на семестъра с практически и теоретичен изпит.
    
     В катедрата по Консервативно зъболечение са провежда и следдипломно обучение  за придобиване на специалността Оперативно зъболечение и ендодонтия . Времетраенето на специализацията е 2 години и се работи по определена програма.
    
     В Катедрата се провежда и едномесечно индивидуално обучение по определена и остойностена  програма. Курсовете са два на година с предварително зададени теми.
    
     Третата форма на следдипломно обучение са тематични петдневни курсове за 5 до 8 кандидата, които са заявили участието си.
     Тези специализации са  платени.
 


 
Обучение


Програми за обучение
 
Тематични програми за лекции:
Следдипломно обучение:
 
Учебна програма за специализация по “Оперативно зъболечение и ендодонтия”
 
Основава се на следните данни от Наредба № 31 за СДО:
1. Продължителност - 2 години
2. Зачислените в база провеждат два месеца задължително практическо обучение в стоматологичен факултет.
3. Зачислените в здравно лечебно заведение, което не е база за специализация провеждат четири месеца задължително практическо обучение в стоматологичен факултет.
Основни части на програмата са:
1. Продължителност
2. Учебни програми и хорариум
3. Седмичен разпис
4. Лекционна програма
5. Колоквиуми – теми и срокове за полагане
6. Информационни източници за подготовка
Пълният текст на програмата можете да изтеглите от тук.
 
 
 
Лекционна програма по предклиника на консервативното зъболечение
 
1. Предмет, цел и задачи на Предклиниката на консервативното зъболечение. Зъбен кариес – същност на процеса и класификация. Лечебни методи. Основни принципи на лечение на зъбния кариес чрез обтуриране. Първи основен принцип. Видове кавитет. Основни елементи на кавитетите. Изисквания към кавитетните форми. Принципи на кавитетната препарация.
2. Практическо приложение на основните принципи на кавитетна препарация – етапи на кавитетна препарация. Препариране на кавитет за дентална амалгама – част  I. Препариране на първи клас кавитет – индикации, основни конфигурации. Характеристика на основните конфигурации кавитети. Техники на изработване.
3. Дентални амалгами – видове, състав, химични реакции.
4. Препариране на кавитет за дентална амалгама – част  II. Препариране на втори клас кавитет – индикации, основни конфигурации. Характеристика на основните конфигурации кавитети. Инструментариум и техника на изработване.
5. Препариране на кавитет за дентална амалгама – част III. Препариране на пети клас кавитет – индикации, основни конфигурации. Характеристика на основните конфигурации кавитети. Инструментариум и техника на изработване.
6. Лети обтурации – особености на кавитетната препарация. Инструментариум и техника на изработване по директен и индиректен метод – отпечатък, ажустиране и циментиране.
7. Естетични обтуровъчни материали – видове, състав, физико-химични свойства. Препариране на кавитетите за естетични обтуровъчни материали - част  I – кавитети от III и IV клас -  индикации, основни конфигурации, инструментариум и техника на изработване.
8. Препариране на кавитетите за естетични обтуровъчни материали - част II – кавитети от I, II и V клас -  индикации, основни конфигурации, инструментариум и техника на изработване.
9. Парапулпарни щифтове – индикации, видове, биомеханични и анатомични аспекти на приложение. Техника на поставяне.
10. Втори основен принцип от лечението на кариеса чрез обтуриране – същност, основания за приложение, медикаменти, фармакодинамика, техника за аплициране. Временни обтурации – видове, изисквания, критичен анализ, индикации за приложение.
11. Трети основен принцип от лечението на кариеса чрез обтуриране – същност. Клинични изисквания към обтуровъчните материали. Индикации и контраиндикации за приложение. Превръзки и подложки – материали, биомеханични изисквания, техника на изграждане и основни конфигурации на подложките.
12. Контури на възстановяванията и междузъбен контакт.
13. Инструментариум и техника за изработване на обтурации от амалгама.
14. Инструментариум и техника за изработване на обтурации от естетични материали.
15. Лети обтурации – особености на кавитетната препарация. Инструментариум и техника на изработване по директен и индиректен метод – отпечатък, ажустиране и циментиране.
16. Ендодонциум – определение. Топографска анатомия на ендодонциума. Принципи на ендодонтско лечение. Кавитетна препарация на зъби за ендодонтско лечение с разкриване на пулпна камера и орифициуми.
17. Подготовка на коренови канали за обтуриране. Видове канално съдържимо и отстраняването му. Определяне работната дължина на кореновите канали. Механично и химично разширение на коренови канали. Инструментариум, химични и медикаментозни средства. Механизъм на действие и начин на употреба.
18. Обтуриране на коренови канали – изисквания, инструментариум, материали, техники, критерии за оценка на каналната заплънка. Каналопълнежни средства. Основи на щифтовото изграждане на девитализирани зъби с проведено ендодонтско лечение.
19. Асептика и антисептика. Предпазване от остри инфекциозни заболявания. Подготовка за лечение на зъбен кариес и ендодонтски заболявания. Методи и средства за обезболяване за целите на консервативното зъболечение.
20. Етиология и патогенеза на зъбния кариес. Топографска класификация. Основно симптоматика. Методи на изследване при кариозни заболявания на твърдите зъбни тъкани.
21. Анатомия и физиология на зъбната пулпа и на периодонциума. Класификация на заболяванията на зъбната пулпа и периодонциума. Етиология и патогенеза на възпалителните заболявания на зъбната пулпа. Методи на изследване на заболяванията на зъбната пулпа и на периодонциума. Основна симптоматика на възпалителните заболявания на зъбната пулпа и на периодонциума. Методи за лечение на възпалителните заболявания на зъбната пулпа. Критичен анализ на морталните методи.
 
Лекционна програма по клиника на консервативното зъболечение - IV курс
 
1. Зъбен кариес – класификация, патоморфология, клиника, диференциална диагноза. Ранна диагностика на зъбния кариес. Лечение на кариозни петна.
2. Медико-биологични основи на лечението на дентинната рана при дълбок кариес – видове надпулпен дентин, възможности за клинична диференциация. Медикаменти и материали за лечение на дентинната рана – видове, фармакодинамика. Обосновка на едноетапно и двуетапно лечение на дълбокия кариес.
3. Биомеханични проблеми при обтурации от дентална амалгама, КМ и ГИЦ.
4. Физикални методи за диагностика в консервативното зъболечение.
5. Обща характеристика на физикалните фактори, методи и средства за лечение на заболяванията на твърдите зъбни тъкани, пулпата и периодонциума.
6. Вторичен кариес – особености в клиниката и диагностиката. Причини за възникването и профилактиката на вторичния кариес. Ретрограден кариес и кариес на цимента – клиника, диагностика и лечение.
7. Възстановяване на витални зъби със значителни разрушения на клиничните коронки – анализ на запазените зъбни структури, преразпределение на силовите напрежения в обсега на клиничната коронка, особености в дъвкателното натоварване на зъбите от двете челюсти и различните функционални групи.
8. Възстановяване на зъби с проведено ендодонтско /кореново/ лечение. Радикуларни щифтове – видове, конструкционни принципи, техника на приложение.
9. Некариозни заболявания на твърдите зъбни тъкани – част 1 травматични, термични и химични некариозни заболявания на твърдите зъбни тъкани – етиология, патогенеза, клинична характеристика и диагностика, лечение и профилактика.
10. Некариозни заболявания на твърдите зъбни тъкани – част 2 зъбна флуора, абразио, ерозио, клиноведни дефекти – етиология, патогенеза, клинична характеристика и диагностика, лечение и профилактика.
11. Лечебен план за целите на ендодонтията – обсег на ендодонтското лечение, връзката диагноза лечебен план, фактори влияещи върху броя на пасещенията, лечебни манипулации в обсега на общопрактикуващия стоматолог – инициално лечение, дефинитивно лечение, избор на лечебните манипулации, фактори затрудняващи ендодонтското лечение, професионален обмен на пациенти между общопрактикуващия стоматолог и ендодонтиста.
12. Атрофия, дистрофия, калциеви метаплазии, кръвоносносъдови заболявания на зъбната пулпа – клиника, диагностика, прогноза, лечение.
13. Остри и хронични пулпити – клиника, диагностика и лечение. Реверзиблени и нереверзиблени пулпити.

 Лекционна програма по клиника на консервативното зъболечение - V курс
 
1. Биологични /щадящи/ методи за лечение на зъбната пулпа – индиректно и директно повлияване. Индикации, методи на приложение, лекарствени средства. Критичен анализ на биологичните методи.
2. Витална екстирпация – същност, необходими условия, индикации, контраиндикации, техника на приложение, затруднения при провеждане на витална екстирпация.
3. Контрол на болката в ендодонтията – борбата с болката като общомедицински проблем, проблеми на борбата с болката в ендодонтията, принципи на клинично поведение при лечение на ендодонтски случаи с водещ симптом болката.
4. Остри периодонтити – клиника, диагностика, лечение.
5. Хронични периодонтити – клиника, диагностика и лечение.
6. Същност и характер на оздравителните процеси в зъбната пулпа и периодонциума след приложение на различните лечебни методи.
7. Инлеи от композиционни материали – особености в кавитетната препарация, методи на изработване, критичен анализ на инлеите от композиционни материали.
8. Прелекуване на зъби с провеждано ендодонтско лечение – правни, професионалносъсловни и икономически аспекти на проблема. Индикации и клинични решения.
9. Трудни диференциални диагнози в ендодонтията, неодонтогенни единици имитиращи ендодонтски заболявания, неодонтогенни патологични промени и заболявания – травматична киста, остър и подостър максиларен синуит, херпес зостер, невралгия на н. тригеминус, пукнатини и фрактури на тв. з. тъкани.
10. Ендодонтска хирургия за общопрактикуващия стоматолог – обща характеристика, индикации и контраиндикации, подготовка на болния за оперативни интервенции и след оперативни грижи. Основни оперативни техники – инцизия, радикотомия, хемесекцио, бикуспидация и реимплантация – итдикации и техника на изпълнение, критерии за оценка на лечебните резултати.
11. Спешна ендодонтска помощ – определение и същност на проблема, особености на спешната ендодонтия, нозологични единици обект на спешната ендодонтия, основни принципи за отстраняване на каналното съдържимо и разширение на кореновите канали при спешна ендодонтия, пътища за отток на ексудата, отстраняване или намаляване на оклузалното натоварване, схеми на клинично поведение при различни клинични дадености.
12. Аспекти на клиничната ендодонтска микробиология – ендодонтска триада, взаимовръзка макро-микроорганизми, патогинни, непатогенни микроорганизми, микробна инвазия на некротичната пулпа, характеристика на микрофлората в некротичната зъбна пулпа, изолиране и индентифициране на микроорганизми от коренов канал – индикации, методика на приложение, приложение на антибиотици за целите на ендодонтията.
13. Избелване на зъби с променен цвят – причини за промяната на цвета на зъбите, обосновка и техники за избелване на девитализирани зъби, обосновка и техники за избелване на витални зъби. Индикации, препарационна техника и девинитивно изграждане на зъби фасети от естетични пластични материали.
14. Физикални методи за лечение при заболявания на зъбна пулпа и периодонциума.
 
Учебни материали


Конспекти
 
 
Тетрадки за упражнения
 
 
Публикации


 


 
Преподаватели


Преподавателският състав на катедрата включва 3-ма доценти и 18 редовни асистенти.
Списък на преподавателите:
 1. доц. д-р Радосвета Иванова Василева, дм - Ръководител катедра
 2. доц. д-р Снежанка Запринова Топалова-Пиринска, дм
 3. доц. д-р Екатерина Стоянова Ботева, дм
 4. гл. ас. д-р Иванка Веселинова Димитрова, дм
 5. гл. ас. д-р Емилия Гошова Карова - Отговорник по УД
 6. гл. ас. д-р Елка Николаева Радева - Гл. админ. асистент
 7. гл. ас. д-р Жанет Кирилова Николова
 8. гл. ас. д-р Янета Кузманова Иванова
 9. гл. ас. д-р Севда Михайлова Янчева
 10. ст. ас. д-р Калин Кирилов Шияков - Отговорник по ЛДД
 11. ст. ас. д-р Добрина Павлова Караяшева
 12. ст. ас. д-р Мирела Бориславова Маринова
 13. ст. ас. д-р Виолета Димитрова Доганджийска
 14. ас. д-р Ангела Здравкова Гусийска
 15. ас. д-р Жасмина Валентинова Димитрова-Миронова
 16. ас. д-р Радослава Николова Пиринска
 17. ас. д-р Иван Красимиров Райчев
 18. ас. д-р Цветелина Георгиева Георгиева
 19. ас. д-р Десислава Петкова Динова
 20. ас. д-р Десислава Цанова
 21. ас. д-р Силвия Димитрова

 

 
Научна дейност


Kратки творчески автобиографии  и отчет за научната дейност на преподавателския състав на катедра Консервативно зъболечение може да изтеглите от тук .

Design & Support:
Need.bg

web.need.bg